TKK 5200系 デハ5210登場時タイプ Nゲージボディ未塗装組立キット

tkk5200m5210